Happy beautiful young woman drinking water. Smiling caucasian female model holding transparent glass in her hand. Closeup. Focus on the arm

March 30, 2022

ดื่มน้ำน้อย ระวัง “นิ่วต่อมน้ำลาย”

หากพูดถึง “โรคนิ่ว” เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ บางคนอาจนึกถึงโรคนิ่วในถุงน้ำดี หรือนิ่วในไต แต่ทราบหรือไม่ว่า ความจริงแล้ว “นิ่ว” ยังสามารถเกิดขึ้นที่บริเวณต่อมน้ำลายได้ด้วยเช่นกัน ! “ต่อมน้ำลาย” (Salivary Gland) คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำลาย (Saliva) ซึ่งต่อมน้ำลายของคนเรามีอยู่ 3 คู่ คือ ต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (Sublingual Gland), ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibulary Gland) และต่อมน้ำลายข้างกกหู (Parotid Gland) […]
Buy now