Sleeping pill in hand. Woman sitting on bed with medicine for insomnia or melatonin. Sleepless and tired lady can’t fall asleep. Medical pill and tablet for headache or migraine. Addiction to drug.

April 10, 2022

“ยาคุมฉุกเฉิน”  ใช้ยังไงให้ปลอดภัย

“ยาคุมฉุกเฉิน” ชื่อบอกชัดเจนแล้วว่าคือยาคุมกำเนิดที่นำมาใช้ในกรณี “ฉุกเฉิน” ซึ่งยาคุมชนิดนี้มีตัวยาสำคัญกลุ่มเดียวกับยาคุมกำเนิดธรรมดา แต่จะมีปริมาณฮอร์โมนต่อเม็ดสูงกว่า ต้องกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ภายในเวลาที่กำหนด ยาคุมชนิดนี้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการคุมกำเนิดในระยะยาวหรือใช้บ่อยๆ เนื่องจากปริมาณยามีขนาดสูง อาจเกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงได้ กรณีฉุกเฉิน หมายความถึง การมีเพศสัมพันธ์ในคู่สามีภรรยา ที่มีการวางแผนครอบครัว และทำการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่เกิดความผิดพลาดจากวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ เช่น การรั่วหรือฉีกขาดของถุงยางอนามัย การลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป หรือใช้ในกรณีผู้หญิงที่ถูกข่มขืน เป็นต้น   “ยาคุมฉุกเฉิน” ส่วนใหญ่ […]
Buy now