Fingers art of Happy couple in medical mask from COVID-2019. Concept of safe sex.

April 10, 2022

“ยาคุมฉุกเฉิน”  ใช้ยังไงให้ปลอดภัย

“ยาคุมฉุกเฉิน” ชื่อบอกชัดเจนแล้วว่าคือยาคุมกำเนิดที่นำมาใช้ในกรณี “ฉุกเฉิน” ซึ่งยาคุมชนิดนี้มีตัวยาสำคัญกลุ่มเดียวกับยาคุมกำเนิดธรรมดา แต่จะมีปริมาณฮอร์โมนต่อเม็ดสูงกว่า ต้องกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ภายในเวลาที่กำหนด ยาคุมชนิดนี้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการคุมกำเนิดในระยะยาวหรือใช้บ่อยๆ เนื่องจากปริมาณยามีขนาดสูง อาจเกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงได้ กรณีฉุกเฉิน หมายความถึง การมีเพศสัมพันธ์ในคู่สามีภรรยา ที่มีการวางแผนครอบครัว และทำการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่เกิดความผิดพลาดจากวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ เช่น การรั่วหรือฉีกขาดของถุงยางอนามัย การลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป หรือใช้ในกรณีผู้หญิงที่ถูกข่มขืน เป็นต้น   “ยาคุมฉุกเฉิน” ส่วนใหญ่ […]
Buy now