Chula

March 7, 2022

Universal Design บ้านปลอดภัยเพื่อคนทุกวัยในครอบครัว

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน รวมถึงอัตราการเกิดสวนทางกับอัตราการเสียชีวิต ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทุกคนทุกฝ่าย ในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ครอบครัวไทยจำนวนมากที่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีหลากหลายเพศ และหลายเจนเนอเรชั่น บางครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ เด็กเล็ก และยังมีคุณตา คุณยายวัยเกษียณที่อยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกัน ซึ่งบ้านเองก็ต้องมีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมและตอบโจทย์สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน อีกทั้งบางบ้านยังมีสัตว์เลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆ อย่าง ทำให้การออกแบบก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคารบ้านเรือนที่ดีนั้นจะต้องแข็งแรง ปลอดภัย เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกๆ คนในบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มเกือบ 1,000 คนต่อปี […]
Buy now