Asian woman scratching itchy eyes in a park

March 11, 2022

โรคตาที่พบบ่อยในคนไทย

โรคตาที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งมีด้วยกัน 3 โรค ดังต่อไปนี้ โรคตาแห้ง (ภาวะกระจกตาถลอกจากตาแห้ง) “ตาแห้ง” เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพื้นผิวดวงตาที่เกิดจากภาวะที่น้ำตาสร้างน้อย หรือเกิดจากการระเหยมากเกินไป ปัจจุบันถูกกำหนดว่าเป็นโรคและเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางตา โดยพบได้ประมาณร้อยละ 10 ในกลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า 30 ปี โรคตาแห้งนี้ เกิดได้จากหลายปัจจัยเสี่ยง เช่น อากาศและสิ่งแวดล้อม ภาวะทางร่างกายที่ผิดปกติ โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน (autoimmune) อายุที่มากขึ้น พฤติกรรมการใช้สายตา เชื้อชาติ […]
Buy now