Universal Design บ้านปลอดภัยเพื่อคนทุกวัยในครอบครัว

อันตรายขณะนอนหลับ…ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง
February 17, 2022
เทคโนโลยีอาหารตอบโจทย์คนไทย..เทรนด์นี้ไม่มี OUT
March 11, 2022

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน รวมถึงอัตราการเกิดสวนทางกับอัตราการเสียชีวิต ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทุกคนทุกฝ่าย ในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนี้

ครอบครัวไทยจำนวนมากที่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีหลากหลายเพศ และหลายเจนเนอเรชั่น บางครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ เด็กเล็ก และยังมีคุณตา คุณยายวัยเกษียณที่อยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกัน ซึ่งบ้านเองก็ต้องมีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมและตอบโจทย์สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน อีกทั้งบางบ้านยังมีสัตว์เลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆ อย่าง ทำให้การออกแบบก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคารบ้านเรือนที่ดีนั้นจะต้องแข็งแรง ปลอดภัย เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกๆ คนในบ้านได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มเกือบ 1,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน และ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่หกล้มและกระดูกหักไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่า ร้อยละ 31.2 สถานที่หกล้มอยู่ภายในบ้าน และ ร้อยละ 64.6 หกล้มนอกบ้าน โดยสาเหตุอันดับแรกคือลื่นหกล้ม สะดุดสิ่งของ เสียการทรงตัว และพื้นต่างระดับ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องออกแบบบ้านให้ปลอดภัยและเหมาะสมส่งเสริมให้การจัดสถานที่พำนักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ด้านสภาพแวดล้อม ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านหรือที่สาธารณะ หรือสถานที่ๆ ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนด้านนวัตกรรม คือ พัฒนานวัตกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์ใหญ่ๆ ของ Universal Design ก็คือ

  • ใช้งานได้กับทุกคน (Equitable Use) รวมทั้งคนปกติ ผู้พิการ เด็ก ผู้สุงอายุ
  • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility in Use) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ตามความถนัดของแต่ละคนได้
  • ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use) ใช้งานได้ง่ายทุกเพศ ทุกวัย
  • ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย (Perceptible Information) อาจมีสัญลักษณ์สากลแสดงอยู่ด้วย
  • ลดความผิดพลาด (Tolerance for Error) ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
  • ไม่ต้องออกแรงมาก (Low Physical Effort) เด็ก ผู้หญิง หรือคนแก่ก็สามารถใช้งานได้สะดวก
  • ขนาดและพื้นที่ในการเข้าไปใช้งาน (Size and Space for Approach and Use) คำนึงถึงบันไดทางขึ้นลง การขนย้าย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์คนพิการ คนสูงอายุ

หากเราอยากขอคำปรึกษา หรือสนใจเข้าชมห้องตัวอย่างปัจจุบันนี้ก็มีการเปิด “ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน”  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula UDC) ให้บริการประชาชนในการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้การปรับปรุงบ้านที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับคนทุกวัยและยังเป็นศูนย์รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เน้นรองรับสังคมสูงวัย โดยศูนย์นี้เปิดให้บริการฟรีซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มีห้องตัวอย่างที่มีการจัดพื้นที่และแสดงอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

Buy now