อาหารที่อาจปนเปื้อนสารพิษ

สมุนไพรไทยของวิเศษในครัวเรือน
January 2, 2022
January 12, 2022

สารพิษที่สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้วิธีหนึ่งคือการรับประทาน เราสามารถได้รับสารพิษดังกล่าวได้จากอาหารที่กินเข้าไปแล้วมีสารพิษปนเปื้อนอยู่  มีอาหารอยู่หลายประเภทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนสารพิษ โดยเฉพาะ “สารโลหะหนัก” ได้แก่ ปรอท แคดเมี่ยม สารหนู และตะกั่ว เพราะโลหะหนักเหล่านั้นมีอยู่ในน้ำและในอากาศ

แล้วอาหารอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีการสำรวจพบโลหะหนักสะสมอยู่ในอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้

 • อาหารกระป๋องสำเร็จรูป
 • อาหารทะเล เช่น ปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณทะเลที่มีปรอทสูง หรือในย่านนิคมอุตสาหกรรม
 • ภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • น้ำดื่มปนเปื้อน
 • ยารักษาโรค
 • ผัก ผลไม้ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง

ความเป็นพิษของโลหะหนักขึ้นอยู่กับปริมาณและรูปแบบในการปนเปื้อน และวิธีการที่ร่างกายได้รับสารเหล่านี้เข้าไป เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ทางผิวหนัง ซึ่งพิษของโลหะหนักเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายคือ

 • ทำให้เซลล์ตาย
 • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์
 • เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง
 • ทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมระดับ DNA
 • ทำให้โครโมโซม เสียหายรวมไปถึงระบบพันธุกรรมด้วย

 

 

ควรปรับนิสัยการรับประทานอาหารให้หลากหลาย อย่ารับประทานอาหารซ้ำๆ เป็นประจำ เพราะมี โอกาสได้รับโลหะหนักชนิดเดิมสะสมปริมาณมากในร่างกาย แม้แต่ผัก และผลไม้ ก็ควรหมุนเวียนรับประทานเช่นกัน

แนะนำให้ตรวจระดับสารโลหะหนักในร่างกายเป็นประจำทุกปี ถ้าพบปริมาณที่เกินเกณฑ์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขับออกอย่างเหมาะสม

 

Buy now