Hotline TV


น้ำกับสุขภาพ
นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์
แพทย์สาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ออกอากาศ: 10 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00-16.00 น.
จำนวนผู้ชม: 376 ครั้ง