Articles
Categories :
เปิดชื่อสมุนไพร 22 ชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม พื้นที่ในประเทศเหมาะสำหรับเพาะปลูก แต่ทราบหรือไม่ว่ามีสมุนไพรถึง 22 ชนิดที่มีสิทธิสูญพันธ์และเตรียมประกาศสมุนไพร 7 ชนิดเป็นสมุนไพรคุ้มครอง

           นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า “ ตามปกติแล้วแต่ละจังหวัดจะมีการจดทะเบียนรายชื่อสมุนไพรที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยจะแบ่งสมุนไพรออกเป็น 3 ประเภท คือ สมุนไพรมีไว้เพื่อการศึกษา , สมุนไพรพืชเศรษฐกิจ , สมุนไพรเสี่ยงอาจสูญพันธุ์  โดยจะมีคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดทำข้อมูลของสมุนไพรทั้ง 3 ประเภท และเลือกออกมา 22 ชนิด ที่เสี่ยงอาจจะสูญพันธุ์  เพราะจะต้องใช้ทั้งต้น บางชนิดใช้ทั้งราก และต้องใช้บ่อยจึงจะสามารถรักษาอาการได้ ส่วนสมุนไพร 22 ชนิดที่อาจเสี่ยงสูญพันธุ์ คือ 1.ถั่วดินโคก  2.เทพทาโร  3.มะตูมนิ่ม  4.มะหาด  5.เร่ว  6.หัวร้อยรู  7.กระทุ่มนา 8.ขันทองพยาบาท  9.จุกโรหินี  10.ชะเอมไทย  11.ชิงชี่  12.ตับเต่า  13.นางแย้มป่า  14.ปลาไหลเผือก  15.พังคี  16.มะคังแดง  17.สะค้าน  18.สารภีป่า  19.อบเชยไทย  20.เฉียงพร้านางแอ  21.เถาเอ็นอ่อน  22.เปราะหอม จากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ประชุมหารือกันเลือกสมุนไพรออกมาอีก 7 ชนิด คือ ถั่วดินโคกหรือพิษนาศน์ , เทพทาโร , มะตูมนิ่ม , มะหาด , เร่ว , หัวร้อยรู และกระวาน ซึ่งกระวานเป็นชื่อที่คณะกรรมการฯ เสนอชื่อมาเป็นพิเศษไม่ได้อยู่ใน 22 ชนิด โดยทั้ง 7 ชนิดนี้จะประกาศคุ้มครอง และเป็นสมุนไพรที่ต้องควบคุม โดยหากใครมีสมุนไพร 7 ตัวนี้อยู่ในครอบครองไม่ได้ถือว่ามีความผิด เพียงแต่ต้องแจ้งมาทางกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้รับทราบว่ามีอยู่มากแค่ไหน เพื่อที่จะจัดทำแผนส่งเสริมการปลูกต่อไป เช่น บริษัทใดมีสมุนไพร 7 นี้อยู่ ใช้ผลิตยาไปเท่าไหร่ ก็ต้องปลูกทดแทน เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ ”
                                       
                                   (ขอขอบคุณรูปภาพจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

           พรบ. มาตราที่ 44 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร ให้รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจ กำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพร ที่ควรค่าต่อการศึกษา หรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และอาจจะสูญพันธุ์
           มาตรา 45 (1) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดจำนวน ของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย ที่ต้องแจ้งแก่นายทะเบียน
           มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็ปไซต์คมชัดลึก


 


Tag Keyword : สมุนไพร, .ถั่วดินโคก, เทพทาโร, มะตูมนิ่ม, มะหาด, เร่ว, หัวร้อยรู, กระทุ่มนา, ขันทองพยาบาท, จุกโรหินี, ชะเอมไทย, ชิงชี่, ตับเต่า, นางแย้มป่า, ปลาไหลเผือก, พังคี, มะคังแดง, สะค้าน, สารภีป่า, อบเชยไทย, เฉียงพร้านางแอ, เถาเอ็นอ่อน, เปราะหอม

โพสเมื่อ: 2017-01-24

ผู้เข้าชม: 6460